Sexualitet


Sexualiteten är en betydelsefull del av mänskligheten och är ämnad för oss alla oberoende av ålder, kön, kulturell bakgrund eller hälsotillstånd.

Sexualitet omfattar kön, sexuell identitet och inriktning, erotik, glädje, närhet samt förökning. Sexualiteten går att uttrycka på många olika sätt genom värden, attityder och genom förhållandesättet till sig själv. Sexualiteten påverkas av biologiska, kulturella, psykologiska, sociala, religiösa, politiska, andliga samt ekonomiska faktorer. (WHO:s definition).

Vuxna ger uttryck för sin sexualitet på väldigt olika sätt. För vissa är närhet och människoförhållanden det viktigaste i livet medan det för andra är mindre betydelsefullt. Vissa förknippar sexualitet med äktenskap och förökning, medan andra letar efter nya upplevelser och byter partners. Vuxna kan vara heterosexuella, homosexuella, bisexuella, trans-könade, sadomasokister, singlar, föräldrar, allt möjligt...

Varje individ är en helhet bestående av sitt förflutna, sin personlighet, sina val och sina begär. Individen påverkas av yttre faktorer, såsom uppväxtsmiljön, kulturella och sociala normer.

Ungdomars sexualitet skiljer sig från vuxnas. Ungdomars sexuella utveckling är en tillväxtprocess, som uppfylls genom kunskap och förståelse, men också genom känslo-livet och biologiska förändringar.
De sexuella behoven försvinner inte med åldern, men de kan ändras. Sexualiteten har under olika livsskeden varierande betydelse.  Myten om att sexualiteten försvinner med åldern lever fortfarande och kan påverka åldrande människor att uttrycka sin sexualitet.

Hälsoproblem, plötsliga eller långvarande förändrar och/eller påverkar antingen tillfälligt eller bestående individens sexuella hälsa. Sjukdomar kan till och med ha en positiv inverkan på sexuallivet, man kan tvingas bryta vissa mönster eller roller och utmana sig själv att hitta nya sätt  för att ge uttryck för sin sexualitet.

Människans kön och sexualitet påverkas av biologiska, psykiska och sociala faktorer. Den moderna människan definierar själv sin sexualitet och sitt kön. Sexuell inriktning handlar om det eller de kön som man känner sexuell dragning till. Sexuell inriktning kan indelas i heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet, pansexualitet och asexualitet.

Det finns en minoritet individer, som definierar sitt kön som varken kvinna eller man. Individen kan också uppleva att biologiska könet inte stämmer ihop med det psykiska könet.  Dessa minoriteter är bl.a. transkönade och hermafroditer.

Sexuella rättigheter garanterar rätten till en trygg sexualitet. Hit hör bl.a. rätt till preventivmedel, rätt till abort och rätt att få information gällande könssjukdomar. Förebyggande av sexuellt våld är också av stor betydelse. All form av sexuellt våld påverkar individens upplevelse av trygg sexualitet och då är professionellt stöd och rätt vård av stor betydelse.

Sexualrådgivning

 

Genom sexualrådgivning behandlas människans förflutna samt nuvarande livssituation för att hitta orsaker till svårigheter inom sexuallivet samt faktorer som uppehåller svårigheterna. Med hjälp av sexualrådgivning skapas en sundare självbild samt förhållande till den egna sexualiteten.

 

Sexualrådgivningen baserar sig på problemlösning tillsammans med klienten, i form av diskussioner på vår mottagning. Besöken är oftast 3-5, men vid behov kan det vara fler.

 

 Ärenden som behandlas kan vara t.ex.

 

- kriser inom parförhållandet 

- familjelivets/föräldraskapets påverkan på sexualiteten

- olust eller olika sexuella behov inom parförhållandet

- otrohet

- funderingar kring polyamori/öppet förhållande

- erektionsproblem eller svårigheter att uppnå orgasm

- den egna sexuella identiteten och/eller könsidentiteten

- sexmissbruk eller porrmissbruk

- sexuella fantasier, fetisher eller sexuella tvångsbeteenden

- sexualiteten inom olika åldersfaser

- utmaningar gällande kroppsbilden och eller kontakten till den egna kroppen

-  sjukdomars påverkan på sexualiteten

- fysiska och psykiska smärtor eller traumor

- ensamhet

- rädslor för att binda sig